NAČIN REZERVIRANJA

Nakon što pošaljete upit , unutar par sati dobivate odgovor da li je traženi smještaj slobodan u željenom terminu. Molimo Vas da ne zaboravite potvrditi Vaš upit ako ste se odlučili za našu ponudu. Ako Vas još nešto zanima, a na to ne možete pronaći odgovor na našoj stranici slobodno pitajte. Bit će nam zadovoljstvo pružiti Vam željene informacije. Ukoliko se odlučite za rezervaciju sve daljnje informacije poslati ćemo Vam e-mailom. 

 

OPĆI UVJETIOvi Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora, odnosno vouchera za usluge koji je sklopljen između Turističke Agencije Magic Island, Ulica 41. br.8. 20270 VelaLuka, ID kod: HR-AB-20-97753432 (u daljnjem tekstu Agencija) i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu Putnika). Svi podaci navedeni u Općim uvjetima predstavljaju pravnu obavezu za Agenciju i Putnika.

Sastavnim dijelom ovih Općih uvjeta je i Kućni red objavljen na stranicama Agencije.

Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim na web stranicama www.magic-island.eu i važećim na dan potvrde rezervacije, te prema opisu i  terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, u potpunost sukladno sa ovim Općim Uvjetima, osim u slučaju izuzetnih okolnosti kada nije odgovorna za događaje prouzročene uvjetima van kontrole (elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, rat, štrajk, djela terorista, prirodne katastrofe, zdravstveni poremećaj, restrikcije od lokalnih vlasti, smrt ili bolest davaoca usluge i slično).

Sadržaj i cijena usluge uključuje osnovnu uslugu za smještaj, prema onome što je Agencija navela na web stranicama. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu usluge te se stoga posebno plaćaju. Posebne usluge se dogovaraju prilikom pravljenja rezervacije ili kasnije ako su te usluge još uvijek dostupne. Cijene su izražene u eurima.

Agencija zadržava pravo izmjene objavljenih cijena u slučaju promjene tečaja ili u slučaju kada domaćin promijeni cijene. Ako se promjena dogodila prije uplate akontacije, Agencija o tome obavještava Putnike. Za Putnike koji su platili prema predračunu, Agencija garantira cijenu prema plaćenom predračunu i prije napravljenom računu (obračun).

Cijene koje je navela Agencija bazirane su prema Ugovoru sa agencijskim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutim u smještajnoj jedinici u kojoj Putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.

Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucher ili potvrda rezervacije), pružatelj usluga ima pravo odbiti smjestiti nenajavljene osobe, ili u slučaju da smještajna jedinica može primiti više osoba, može tražiti nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta.

Raspitivanje o smještaju i drugim uslugama, i rezerviranje smještaja i drugih usluga može se izvršiti elektronski, e-mailom, telefonski ili osobno u agenciji ili u uredu  u Veloj Luci, također i u uredima naših partner agencija. Kada rezervira, kupac potvrđuje da je upoznat sa ovim Općim uvjetima poslovanja, te da ih prihvaća u potpunosti. Prema tome, sve opisano u Općim uvjetima postaje formalni odnos između kupca, tj. Putnika i Agencije. Pri rezerviranju, Putnik se obavezuje na davanje informacija neophodnih za tijek rezervacije. Agencija garantira sigurnost i zaštitu osobnih podataka prema  EU Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Prilikom rezerviranja, Putnik pristaje na plaćanje predračuna, koji se plaća nakon što je Agencija potvrdila mogućnost smještaja za određeni broj osoba u traženom terminu, te je izdala izračun iznosa i odredila plaćanje predujma, a Putnik, tj. kupac usluge je uplatu izvršio u roku 48 sati od tada. Nakon toga obavještava Putnika o potvrdi rezervacije!

Za sve objekte koji imaju naziv “VILLA” plaćanje akontacije iznosi 30% za potvrdu rezervacije, a ostatak-razlika u cijeni, plaća se 30 dana prije dolaska.

Za sve ostale objekte i usluge, akontacija može biti u iznosu 30%, a ostatak se plaća najmanje 10 dana prije početka trajanja usluge, ili ako je akontacija 60%, ostatak se plaća pri dolasku Putnika u destinaciju.

Prema hrvatskom Zakonu o boravišnoj pristojbi, Putnik se obvezuje na plaćanje boravišne pristojbe zajedno sa plaćanjem smještaja. Boravišna pristojba se kreće između 2,00 i 7,00kn po osobi na dan za odrasle osobe. Mlađi klijenti koji imaju između 12 i 18 godina starosti imaju popust od 50%, a djeca ispod 12 godina starosti su oslobođena plaćanja. Konačni iznos boravišne pristojbe je određen turističkim mjestom gdje Putnik boravi, kao i periodom putovanja. Boravišna pristojba je u većini slučajeva uključena u cijenu smještaja.

Smještajne jedinice ponuđene od strane Agencije su opisane u skladu sa službenom kategorizacijom ovlaštene institucije, te su zasnovane na određivanju stvarnoga stanja na terenu već ranije obavljenog od strane agenta Agencije. Standard za određivanje smještaja, hrane, usluge, itd. se razlikuju od mjesta do mjesta, države od države, i teško ih je usporediti. Dobivene informacije sa stajališta prodaje, ne obavezuju Agenciju na nijedan način više nego bilo koja informacija dostupna na internet stranicama www.magic–island.eu , u katalogu agencije ili bilo kojem drugom tiskanom materijalu. 

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 2.). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju.  Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj od cijene uplaćene rezervacije za 15% i više, agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju gosta.

Ako Putnik ne prihvati zamjenski-alternativni smještaj koji mu ponudi agencija, tada ima pravo na cjelokupni povrat uplaćenog novca.

Isti uvjeti se primjenjuju ako su izvanredne okolnosti nastupile po dolasku ili za vrijeme boravka gostiju. Putnicima se nudi kompenzacija i alternativni smještaj. Agencija postupa u skladu sa dobrim poslovnim običajima, te pruža Putniku informacije o dodatnim uslugama koje nisu u standardnoj ponudi agencije, kako bi se olakšalo promijenjeno stanje. 

U slučaju da Putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (poštom,e-mailom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge, promjena nositelja rezervacije, starosne dobi osoba, vrste rezerviranih osnovnih ili dodatnih usluga, te dinamika plaćanja, sa čime se mora složiti davatelj usluga, a događa se najkasnije 45 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Svaka sljedeća promjena se naplaćuje u iznosu 15 Eura po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako Putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. U slučaju otkaza, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova.

U slučaju otkaza rezerviranog smještaja, Agencija će primjenjivati slijedeća pravila za nadoknadu troškova rezervacije:

- u slučaju otkaza do 45-30 dana prije početka korištenja usluge naplaćuje se 30% od cijene smještaja

- u slučaju otkaza do 29-15 dana prije početka korištenja usluge naplaćuje se 50% od cijene smještaja

- u slučaju otkaza od 14 do 7 dana prije početka korištenja usluge naplaćuje se 80% cijene smještaja

- u slučaju otkaza od 6 do 0 dana prije početka korištenja usluge naplaćuje se 100% cijene smještaja

Uz svaki otkaz rezervacije, Agencija naplaćuje 45 Eura manipulativnih troškova.

Povrat novca za prijevremeni odlazak se ne vrši ni u kojem slučaju.

Ako Putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika za istu rezervaciju, ili agencija nađe zamjenske goste, u tom slučaju će se zaračunati samo stvarni troškovi uzrokovane zamjenom.

Ukoliko Putnik u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio Agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarni nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

Agencija ne nadoknađuje Putniku troškove nastale oko nabavke putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju Putnik otkazuje.

Da bi se ovakvi slučajevi izbjegli, savjetujemo Putnicima da imaju opciju uzeti policu osiguranja za slučaj otkaza putovanja. 

Agencija je dužna brinuti o provedbi prodanih usluga pažnjom dobrog organizatora, te brinuti se o pravima i interesima gostiju sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija je dužan gostu pružiti kompletnu ugovorenu uslugu i odgovara Putniku zbog eventualnog neizvršenja usluge ili dijela usluge. Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjene i neizvršenja ugovorene usluge prouzročene višom silom (iz točke 2.), te kašnjenjem prijevoznih sredstava, za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima Putnik sam podmiruje sve dodatne troškove.

Od Putnika se zahtjeva da ima sve valjane dokumente, te da se brine o svojim dokumentima i stvarima. Mora se pridržavati Kućnog reda, te surađivati sa agentom Agencije i izvršiteljima ugovorenih usluga u dobroj namjeri. Putnik mora biti upoznat sa Kućnim Redom objavljenim na stranicama Agencije, i mora ih se pridržavati, jer on koristi smještaj i druge usluge na svoju vlastitu odgovornost.

U slučaju nepoštivanja tih obaveza, Putnik odgovara domaćinu posredstvom Agencije.

Za smještaj u jedinicama sa bazenom, bazen se koristi na vlastitu odgovornost, i Putnici preuzimaju potpunu odgovornost za svoju maloljetnu djecu.

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta, Putnik se obvezuje na potpuno  podmirenje svake napravljene štete u smještajnoj jedinici. Zbog toga neki domaćini traže depozit kao osiguranje u slučaju štete. Putnik će o tome biti obaviješten prilikom rezerviranja.

Prtljaga, automobil, dokumenti i druge dragocjenenosti su isključivo Putnikov rizik i odgovornost, stoga preporučamo osiguranje istih ili iznajmljivanje sefova za čuvanje određenih stvari, jer Agencija ni u kom slučaju ne odgovara za krađu ili neku drugu vrst oštećenja na navedenim stvarima. Izgubljena prtljaga ili krađa odmah se prijavljuju Agenciji, domaćinu i policiji.

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, već će ih koristiti u svrhu realizacije tražene usluge. Osobni podaci putnika, Agencija će čuvati prema Europskoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka. Agencija može koristiti osobne podatke samo uz znanje i odobrenje vlasnika. 

Ako su usluge iz ugovora nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, Putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Putnik je obavezan svoj prigovor prvo i odmah uputiti agentu Agencije. Svaki Putnik nositelj ugovora o prodanim uslugama ima pravo prigovora na  osnovi nepotpuno izvršene ugovorene usluge. Agencija neće primiti u postupak  grupne pritužbe-one koje podnosi više nositelja ugovora po osnovi jedne pritužbe.

                PRITUŽBENI POSTUPAK:

-odmah po dolasku, na licu mjesta Putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod Agencije putem e-maila, ili mobitela +385992170900 ili +385998768846 ili kod njegovog predstavnika, a ako ovog nema kod izvršitelja usluge. Putnik je dužan surađivati sa Agencijom, njegovim predstavnikom ili izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ukoliko Putnik ne prihvati u samom mjestu ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Agencija neće uvažiti naknadnu Putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.  Agencija ne prihvaća prigovore koji nisu dio smještaja (građevinski radovi na cesti, stanje objekata u neposrednoj blizini, stanje plaže i sl.), ali može pokušati utjecati svojom reakcijom da se i takvi problemi pokušaju otkloniti.

 –ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, Putnik o tome sastavlja sa Agencijom, njegovim predstavnikom ili izvršiteljem usluga pismenu potvrdu: žalbu u dvije kopije (jedna za Putnika, a druga za Agenciju) sa pratećom dokumentacijom i slikama, koja se predaje Agenciji u postupak.

 – Agencija će primiti postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe i to u roku od 7 dana po dolasku Putnika.  

- Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po njegovu primitku. Agencija može odgoditi rok za rješenje pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjeravanja navoda žalbe kod izvršenja usluga. Agencija će rješavati samo one prigovore koji se nisu mogli riješiti u mjestu pružanja usluga. 

 – dok Agencija ne donese rješenje, Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u bilo kakva javna glasila. 

– najviša naknada prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluge, ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupan iznos usluge, te se isključuje pravo gosta na naknadu štete.

                Agencija nije odgovorna za vremenske uvijete, temperaturu i čistoću mora, stanje plaža, građevinske radove na cesti, kao ni za slične situacije i događaje koji nisu direktno povezani sa kvalitetom rezerviranog smještaja.

U smislu Točke 13. Putniku, tj. kupcu usluge pristoji pravo reklamacije kod Agencije. Ukoliko Putnik nije zadovoljan sa rješenjem Agencije, pristoji mu pravo sudskog arbitriranja. Za takav slučaj, ugovara se nadležnost suda u Korčuli.

NAPOMENA

Po plaćanju akontacije ili čitavog računa, Putnik se obvezuje da je pročitao, razumio i da prihvaća ove Opće uvijete u potpunosti, kao i Kućni red. Za sve ostale odnose koji ovdje nisu navedeni, primjenjuju je Posebne uzance u ugostiteljstvu.

„FLEKSIBILNI UVJETI OTKAZIVANJA COVID-19" - Posebni uvjeti otkazivanja smještaja

Uslijed pandemije izazvane virusom SARS-CoV-2 odnosno bolešću COVID-19, svi smo svjedoci mnogih izazova u poslovanju, posebice u pogledu ugovaranja i otkazivanja smještaja .

Kako bismo Vam ubuduće olakšali odluku oko ugovaranja smještaja odnosno kako biste što bezbrižnije isplanirali odmor kod nas, uveli smo program „Fleksibilni uvjeti otkazivanja COVID-19" koji sadrži posebne uvjete otkazivanja.

Iskustvom koje smo imali 2020. Sada vam samo predstavljamo uvjete na koje se odnosi " Fleksibilni uvjeti otkazivanja COVID-19"na ovaj način, čineći ih sastavnim dijelom naših Općih uvjeta rezerviranja. Program se nastavlja sa godinom 2020 i uključuje rezervacije koje su napravljene i 2021.

U slučaju da ugovorite smještaj za bilo koje razdoblje tijekom 2021., omogućit ćemo Vam otkaz i prebacivanje termina korištenja smještaja na bilo koji drugi slobodni termin u predmetnoj smještajnoj jedinici do 31. prosinca 2022., i to u sljedećim situacijama:

- Zatvaranje granica – Republike Hrvatske ili države Vašeg prebivališta odnosno boravišta; te

- Propisane obveze karantene/samoizolacije ili obveznog testiranja prilikom povratka u državu Vašeg prebivališta odnosno boravišta.

Pravo otkaza odnosno prebacivanja termina korištenja smještaja se neće priznati u ostalim situacijama, uključujući, ali ne ograničavajući se na situacije poput:

- Otkaza leta ili bilo koje druge vrste transporta;

- Samoizolacije/bolesti/izloženosti virusu SARS-CoV-2;

- Preporuke države Vašeg prebivališta odnosno boravišta o neodlasku na putovanje, tj. bez izričite zabrane;

- Neodobravanja godišnjeg odmora od strane poslodavca; te

- Zabrane putovanja od strane poslodavca.

U slučaju otkaza ugovorenog smještaja sukladno gore navedenim uvjetima, agencija MI će vam izdati potvrdu o otkazu (cancellation voucher) koju možete iskoristiti za rezervaciju odnosno ugovaranje drugog termina smještaja u vrijednosti uplaćenog predujma. Potvrda o otkazu se može iskoristiti do 31. prosinca 2022. odnosno novi smještaj se može ugovoriti do zaključno 31. prosinca 2022. Napominjemo da se potvrda o otkazu može iskoristiti samo za smještajnu jedinicu u kojoj je smještaj i otkazan.

Potvrda o otkazu nije zamjenjiva za novac.

Ako je ukupni iznos novog termina smještaja manji od vrijednosti potvrde o otkazu, razlika u iznosu se ne vraća.

Ako je ukupni iznos novog termina smještaja viši od vrijednosti potvrde o otkazu, razliku u iznosu je potrebno nadoplatiti.

Potvrda o otkazu odnosno novi termin korištenja smještaja se može iskoristiti samo jednom. Svaka naknadna promjena termina smještaja podložna je postojećim uvjetima otkazivanja, koji su na snazi u "normalnim" okolnostima i koji su određeni ovim Uvjetima.

Ako je neka odredba ovih Uvjeta u suprotnosti s Posebnim uvjetima otkazivanja smještaja tijekom pandemije COVID-19, odredbe iz ove glave će imati prednost.

 

U nastavku slijedi još korisnih informacija i linkova potrebnih za vaše putovanje:

- Najnovije informacije o pandemiji  koronavirusa u Republici Hrvatskoj i važećim epidemiološkim mjerama moguće je pronaći na  https://www.koronavirus.hr/  .

- Kako biste se informirali o uvjetima ulaska u Republiku Hrvatsku i upoznali s trenutnim ograničenjima, možete posjetiti službenu stranicu Ministarstva unutarnjih poslova RH https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210  .

- Svim putnicima koji namjeravaju preći hrvatsku granicu savjetujemo da prije polaska na put ispune obrazac kojega mogu pronaći na https://entercroatia.mup.hr/ . Pravovremeno ispunjavanje obrasca smanjuje čekanje na graničnom prijelazu.

- Molimo da kontaktirate nadležne službe vaše zemlje kako biste se informirali o povratku u svoju matičnu zemlju. Možete posjetiti službenu internetsku stranicu Europske unije posvećenu prikupljanju podataka o zdravstvenoj situaciji te ograničenjima vezanima za putovanja koja su na snazi u državama Europske unije: https://reopen.europa.eu/en   .

Još želimo napomenuti da je Agencija Magic Island, kao i Smještajni objekti koje zastupamo, također i naši partneri,  u nacionalnom programu Stay safe in Croatia: https://www.safestayincroatia.hr/

 

KUĆNI RED

Kako bismo Vam osigurali ugodan boravak i otklonili moguće nesporazume, molimo da se upoznate s Kućnim redom. Prilikom potvrde rezervacije podrazumijeva se da ste s njime upoznati i suglasni, te da ćete ga se u potpunosti pridržavati. Nepridržavanje pravilnika Kućnog reda može rezultirati otkazom rezervacije, te naplatom pune cijene boravka bez obzira na raniji prisilni odlazak. Kod dolaska u smještajni objekt Putnici predaju domaćinu osobne dokumente za sve osobe, zbog prijave...

 

KAKO DO NAS - GDJE SE NALAZIMO

HRVATSKA je prema svom zemljopisnom položaju srednjoeuropska i mediteranska zemlja, što znači da je blizinu velikim europskim metropolama, a klima je blaga mediteranska. Hrvatska je prepuna pejzaža koji oduzimaju dah, tako da skoro 10% hrvatskog teritorija čine zaštićena područja prirode. Hrvatska ima: 11 parkova prirode, 8 nacionalnih parkova i 2 prirodna rezervata. Bogata povijest, sačuvana tradicija, obilje prirodnih ljepota i naravno, uvijek nasmijani i dobro raspoloženi ljudi koji...

-iz smjera Rijeke autoputom A6 i spajanje na A1, iz smjera Zagreba vodi autoput A1 do Splita (izlaz Split) za splitsku trajektnu luku, ili prema Dubrovniku (izlaz Ploče) do trajektne luke Ploče. Alternativne ceste su Jadranska magistrala (DC8), koja vodi uz more, ili cesta E71 koja prolazi preko Karlovca kroz unutrašnjost Hrvatske.

- iz smjera Dubrovnik cestom do trajektne luke Orebić na poluotoku Pelješcu.

Za putovanjem automobilom provjerite stanje na cestama prije putovanja www.hak.hr  map.hak.hr

- iz Splita dvije trajektne linije dnevno prema Veloj Luci www.jadrolinija.hr

- iz smjera Ploče do Trpnja na poluotoku Pelješcu www.jadrolinija.hr

- iz smjera Orebić za grad Korčulu (luka Dominče) www.jadrolinija.hr

Brod ukrcava putnike i automobile. Za putnike koji putuju automobilom kupljena karta nije garancija ukrcaja na brod, tako da je u visokoj sezoni neophodno doći par sati prije u luku Split. Trajekt Orebić - Korčula (luka Dominče) prometuje skoro svaki sat.

- iz Splita za Velu Luku prometuje jedan katamaran dnevno www.jadrolinija.hr

- iz Splita za Blato (luka Prigradica) prometuje jedan katamaran dnevno samo u sezoni (02.06-01.10) www.jadrolinija.hr

-iz Splita za Korčulu cjelogodišnje ima jedna katamaranska linija www.jadrolinija.hr , a tijekom sezone se uključuje i druga katamaranska linija  www.krilo.hr

- iz Dubrovnika za grad Korčulu prometuje jedna katamaranska linija samo u sezoni www.krilo.hr

Katamaran krca isključivo putnike. Zbog ograničenog broja karata, i većeg broja destinacija na kojim se zaustavlja jedna katamaranska linija, uvijek je dobro na vrijeme osigurati katamaransku kartu, dakle kupiti je par sati unaprijed.

Za otok Korčulu, prometuju direktne autobusne linije iz smjera Zagreba (preko Splita) i iz smjera Dubrovnika i one su cjelogodišnje, a tijekom sezone otvaraju se direktne međunarodne linije iz Sarajeva i iz Beograda. Više informacija o putovanju autobusom možete naći na www.autotrans.hr

- iz zračne luke Split do centra Splita (luke Split) redovito voze autobusi i mini busovi (shuttle bus) po povoljnim cijenama www.split-airport.hr , a postoji mogućnost unajmljivanja automobila, kao i taxi prijevoza. Putovanje traje između pola sata do 50min, u ovisnosti o gustoći prometa na cesti.

- iz zračne luke Dubrovnik do autobusnog kolodvora Dubrovnik nakon svakog leta prometuje autobus www.airport-dubrovnik.hr , a postoji mogućnost taxi prijevoza i unajmljivanja automobila. Budući da je Dubrovnik lošije povezan sa otokom Korčula, provjerite mogućnosti dolaska na otok Korčulu za isti dan prije kupovine avio karte. 

- vlakom je moguće putovati do Splita iz smjera Zagreba ili drugih polazišta u Hrvatskoj prodaja.hzpp.hr  ili iz smjera većih europskih gradova, provjerite Vašeg željezničkog prijevoznika. Iz Splita nastavljate putovanje do otoka, već prije navedenim autobusnim, brodskim ili katamaranskim linijama.

U svakom momentu, slobodni ste nas kontaktirati da pronađemo najbolju alternativu za Vaše putovanje i da Vam damo savjet.

Želimo vam ugodno putovanje!

 

FAQ: ČESTA PITANJA

Imate još pitanja? Osjećajte se slobodno da nas pitate. Mi smo tu za Vas!

Sve smještajne jedinice su potpuno opremljene sa priborom za pripremanje i serviranje hrane. Čista posteljina, ručnici i kuhinjske krpe izmjenjuju se svakih 7 dana, ako drugačije nije dogovoreno. U cijeni smještajnog objekta je uključen utrošak vode, struje, plina te završno čišćenje. U smještajnim jedinicama su osnovna sredstva za čišćenje, deterdžent za ručno pranje suđa, i tablete za mašinu za pranje suđa. Također su i osnovna sredstva za osobnu higijenu kao što su sapun i toaletni papir. U objektima nema ručnika za plažu. 

Kućni ljubimci, čak i u objektima koji su označeni da su kućni ljubimci dozvoljeni (Pet Friendly), moraju se prethodno najaviti, te ih vlasnik objekta mora potvrditi da je suglasan za njihovo primanje. Neki vlasnici objekta ljubimce naplaćuju, o čemu se klijente obavještava pri rezerviranju objekta.

Bebice su, naravno, dobrodošle. Pri rezerviranju provjerite da li vam možemo osigurati dječji krevetić, hranilicu i dječja kolica. Neki vlasnici objekata istu naplaćuju, a većina Vam ih stavlja na raspolaganje i ono što ste prije dogovorili, to vas dočeka u objektu pri Vašem dolasku.

Neki vlasnici objekata žele pri dolasku uzeti depozit kao osiguranje u slučaju štete. Depozit se po odlasku iz smještajne jedinice vraća. Molimo suradnju, u slučaju bilo kakve štete da se ista prijavi čim prije i da se odmah riješi. To je u interesu klijenta, vlasnika i agencije, a oslobađa nas svih neugodnosti koje bi kasnije mogle nastati iz ovakve situacije.

Cijene svih usluga su izražene u Eurima. Plaćanje Eurima je moguće samo bankovnim transakcijama na devizni žiro račun, i to za osobe koje žive izvan Republike Hrvatske. Plaćanje u Republici Hrvatskoj se vrši isključivo u hrvatskim Kunama (HRK), bilo da se plaćanje vrši u gotovini ili kartičnim putem. I konačna faktura se ispostavlja u HRK po obračunatom tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan uplate (fakturiranja).

U pravilu, svaka smještajna jedinica se napušta do 10:00h, a ulazak je moguć tek u 14:00h, jedino ako drugačije nije napomenuto. Ovo vrijeme je neophodno da se smještaj može kvalitetno očistiti i pripremiti za dolazak novih gostiju. Agencija će pokušati prilagoditi željama gostiju, ukoliko je to moguće, i primiti putnike u smještaj ranije, tj. provjeriti mogućnost kasnijeg odlaska, sve u dogovoru sa vlasnikom smještaja i putnikom. Jako je važno da znamo Vaš plan puta, i vrijeme očekivanog dolaska, te da Vas možemo sačekati i u slučaju kasnog dolaska.

Budući da su neki vlasnici smještajnih jedinica imali loša iskustva sa grupama mladih ljudi, ispod 25 godina starosti, takve grupe se trebaju posebno najaviti prilikom upita o rezervaciji. Veće grupe koje su smještene u više različitih smještajnih jedinica, bi trebale obavijestiti vlasnika istih o posjetima i druženjima u jednom smještaju, sa tim da se vodi računa o Kućnom redu.

Uz svaku smještajnu jedinicu je naveden maksimalan broj osoba koji ta jedinica prima, tj. naveden je broj osnovnih ležajeva. Uz neke kapacitete osnovnih ležajeva nalazi se znak "+" i broj dodatnih osoba, što predstavlja broj pomoćnih kreveta i broj koji ti kreveti mogu primiti osoba. Pomoćni krevet može biti kauč na izvlačenje, madrac na napuhivanje ili sklopivi krevet. Ovakav ležaj, obično je pogodniji da posluži kao ležaj za djecu. U nekim smještajnim jedinicama ovaj ležaj je uključen u cijenu, a kod nekih se posebno naplaćuje.

Paket dobrodošlice nije u cijeni smještaja, ali prema vašim željama to organiziramo i takva usluga se posebno naplaćuje. U paketu dobrodošlice se nalazi lagani snack sa lokalnim specijalitetima i osvježavajuće piće. 

 
 
 
{lv_snippet_bread_index_br}